TAWNY TIT-SPINETAIL
(Sylviorthorhynchus yanacensis)


ABRA MALAGA, PERU JUNI 2023

TAWNY TIT-SPINETAIL (Sylviorthorhynchus yanacensis) - Stäng / close

www.birding.se